ตู้แช่แข็งไครโอจีนิค

-105°C ถึง -164°C Cryogenic Freezer ตู้แช่เยือกแข็งความเย็นต่ำ ตู้แช่แข็งไครโอจีนิค

- เป็นตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาสารชีววัตถุต่างๆ เพื่อทดแทนการแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 500 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ -105/-164 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องผลิตไนโตรเจนเหลว

Liquid Nitrogen Generator เครื่องผลิตไนโตรเจนเหลว

- ใช้สำหรับผลิตไนโตรเจนเหลวจากอากาศทั่วไป โดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบใดๆในการผลิต
- สามารถแยกใช้ก๊าซในโตรเจนเหลวบริสุทธิ์ได้
- ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตผ่าน Touch Screen Display
- สามารถผลิตได้ 10ลิตร/วัน 20ลิตร/วัน 30ลิตร/วัน 40ลิตร/วัน 60ลิตร/วัน 120ลิตร/วัน และ 240ลิตร/วัน
- ต่อเข้ากับถังเก็บไนโตรเจนเหลว (Dewar) อัตโนมัติ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้แช่เยือกแข็งความเย็นต่ำอัตโนมัติ

Cryogenic Storage Machine, Automated Cryo Storage Machine เครื่องแช่เยือกแข็งความเย็นต่ำอัตโนมัติ ที่ -196°C

- เป็นเครื่องแช่แข็งอัตโนมัติ สำหรับเก็บวัคซีน สเต็มเซลล์ พลาสมา เชื้อจุลชีพ และชีววัตถุอื่นๆ
- ทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +20°C ถึง -60°C และ -80°C และ -196°C
- เก็บตัวอย่างเข้าเครื่องแบบอัตโนมัติ และนำตัวอย่างออกมาใช้แบบอัตโนมัติ
- มีซอฟแวร์บันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำตัวอย่างออกไปใช้งาน โดยเก็บข้อมูลดังนี้
- ชื่อผู้จัดเก็บ/นำตัวอย่างไปใช้งาน
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
      - มีระบบบันทึกอุณหภูมิ
      - ชื่อตัวอย่างที่เก็บรักษา
      - วัน เวลา และตำแหน่งที่จัดเก็บ
      - สามารถเพิ่มข้อมูลที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติมได้
- มีเครื่องสแกนบาร์โค้ด และ PDA ในการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่าง
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ และบันทึกสัญญาณเตือนต่างๆ
- มีระบบแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง ข้อความผ่านหน้าจอและอีเมล/มือถือ
- ระบบทำความเย็นใช้ไนโตรเจนเหลวในการทำความเย็น อยู่ในระบบปิด ตัวอย่างที่เก็บรักษาและผู้ใช้งาน
ไม่สัมผัสกับไนโตรเจนเหลวหรือไอระเหย เพื่อป้องกันอันตรายจากความเย็นและป้องกันเกิดการปนเปื้อน
ของเชื้อโรคที่อาจเกิดจาการหลุดรอดออกมาจากภาชนะที่เก็บตัวอย่างที่เสื่อมคุณภาพ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- สามารถเก็บตัวอย่างในรูปแบบ ถุงเลือด ถุงสเต็มเซล ถุงพลาสมาขนาดต่างๆ หลอดทอลอง
หลอดเก็บ-อย่าง Cryovials หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นๆได้