ตู้เก็บสารเคมี แบบไร้ท่อ

Ductless Chemical Storage Cabinet ตู้เก็บสารเคมีชนิดไส้กรองคาร์บอนแบบไร้ท่อ

- มีไส้กรอง Activated Carbon สำหรับดักจับไอสารเคมี และไม่ใช้ท่อต่อดูดกลิ่น
- ขนาดความจุตั้งแต่ 400 ลิตร จนถึง 1,500 ลิตร
- พัดลมดูดกลิ่นไอสารเคมีผ่านไส้กรองคาร์บอนเป็นชนิดทนไอสารเคมีและการกัดกร่อน
- มีหน้าจอควบคุมการทำงานบอกสถานะการทำงานต่างๆของระบบ
- มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งาน
- มีสัญญาณแจ้งเตือนการทำงานที่ผิดปกติของระบบ
 

ตู้เก็บสารเคมี แบบต่อท่อดูดไอสารเคมี

Ducted Chemical Storage Cabinet ตู้เก็บสารเคมีแบบต่อท่อดูดไอสารเคมี

- เป็นแบบต่อท่อดูดไอสารเคมีในตู้สู่ภายนอกอาคาร
- ขนาดความจุตั้งแต่ 400 ลิตร จนถึง 1,500 ลิตร แบบประตูทึบ/กระจกใส หรือเคาเตอร์
- มีไส้กรอง Activated Carbon ดักจับไอสารก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (Option)
- มีหน้าจอควบคุมการทำงานบอกสถานะการทำงานต่างๆของระบบ
- มีระบบป้องกันแรงระเบิดจากสารเคมีภายในตู้
- สามารถเพิ่ม Activated Carbon เพื่อลดกลิ่นในอากาศ (optional)
- เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงเกินกว่า 55°C ตู้จะทำการปิดประตูและปิดวาล์ลและช่องลมต่างๆเพื่อป้องกัน
   ร้อนจากภายนอกเข้าตู้ (โดยเฉพาะเปลวไฟ)

ห้องเก็บสารเคมี และวัตถุอันตราย

Chemical Storage Modular ห้องเก็บสารเคมีสำเร็จรูป

- เป็นห้องเก็บสารเคมีสำเร็จรูป เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายทุกประเภท
- ขนาด สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- มีไส้กรอง Activated Carbon ดักจับไอสารก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (Option)
- มีหน้าจอควบคุมการทำงานบอกสถานะการทำงานต่างๆของระบบ
- มีระบบป้องกันแรงระเบิดจากสารเคมีภายในตู้
- เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงเกินกว่า 55°C ตู้จะทำการปิดประตูและปิดวาล์ลและช่องลมต่างๆเพื่อป้องกัน
   ร้อนจากภายนอกเข้าตู้ (โดยเฉพาะเปลวไฟ)
- มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง (Option)