ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม

Climatic Chamber, Testing Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตู้สำหรับทดสอบวัสดุ

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- สำหรับทดสอบวัสดุต่างๆ หรือชิ้นงานอื่นๆ
- ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง -80 ถึง 300 องศาเซลเซียส หรือช่วงอุณหภูมิอื่นๆ
- ทำความชื้นได้ระหว่าง 40 ถึง 95 %RH หรือช่วงความชื้นอื่นๆ
- ควบคุมแสงได้ตั้งแต่ 100 จนถึง 10,000 ลักซ์ หรือช่วงความเข้มแสงอื่นๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องควบคุมสภาพแวดล้อม

Climatic Walk-In Chamber, Testing Walk-In Chamber ห้องควบคุมสภาพแวดล้อม ห้องสำหรับทดสอบวัสดุ

- สั่งทำได้ทุกขนาด
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- สำหรับทดสอบวัสดุต่างๆ หรือชิ้นงานอื่นๆ
- ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง -80 ถึง 300 องศาเซลเซียส หรือช่วงอุณหภูมิอื่นๆ
- ทำความชื้นได้ระหว่าง 40 ถึง 95 %RH หรือช่วงความชื้นอื่นๆ
- ควบคุมแสงได้ตั้งแต่ 100 จนถึง 10,000 ลักซ์ หรือช่วงความเข้มแสงอื่นๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้เพาะเลี้ยง

Growth Chamber, Plant Growth Chamber, Tissue Growth Chamber, Insect Growth Chamber ตู้เพาะเลี้ยงพืช ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตู้เพาะเลี้ยงแมลง

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- สำหรับเพาะเลี้ยง พืช เนื้อเยื่อ แมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- มีระบบกรองอากาศภายในตู้ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
- มีระบบควบคุมอ็อกซิเจน คาร์บอนไดร์อ็อกไซด์ หรือก๊าซอื่นๆ
- มีระบบจำลองสภาพอากาศ เช่น แรงลม
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องเพาะเลี้ยง

Plant Growth Walk-In Chamber, Insect Growth Walk-InChamber ห้องเพาะเลี้ยงพืช ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องเเพาะเลี้ยงแมลง

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
- สั่งทำได้ทุกขนาด
- สำหรับเพาะเลี้ยง พืช เนื้อเยื่อ แมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- มีระบบกรองอากาศภายในตู้ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
- มีระบบควบคุมอ็อกซิเจน คาร์บอนไดร์อ็อกไซด์ หรือก๊าซอื่นๆ
- มีระบบจำลองสภาพอากาศ เช่น แรงลม
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้ทดสอบความคงตัว

Stability Testing Chamber for pharmaceutical, Cosmetic, Food and Beverage ตู้ทดสอบความคงตัวของยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารและเครื่องดื่ม

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- สำหรับทดสอบอายุ ความคงตัวทางกายภาพของตัวอย่างต่างๆ
- ออกแบบตามมาตรฐาน ICH Guidelines
- ทดสอบได้ทั้งแบบ ICH Q1A และ ICH Q1B compliant
- ระบบไฟมีทั้งแบบ UV testing และ Visible light testing
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องทดสอบความคงตัว

Stability Testing Walk-In Chamber for pharmaceutical, Cosmetic, Food and Beverage ห้องทดสอบความคงตัวของยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารและเครื่องดื่ม

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
- สั่งทำได้ทุกขนาด
- สำหรับทดสอบอายุ ความคงตัวทางกายภาพของตัวอย่างต่างๆ
- ออกแบบตามมาตรฐาน ICH Guidelines
- ทดสอบได้ทั้งแบบ ICH Q1A และ ICH Q1B compliant
- ระบบไฟมีทั้งแบบ UV testing และ Visible light testing
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ