ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

Automatic Dry Cabinet ตู้ดูดความชื้น ตู้เก็บสารเคมีปลอดความชื้น ตู้เก็บเครื่องมือปลอดความชื้น

- สำหรับเก็บรักษาของในภาวะความชื้นต่ำ เช่น สารเคมี ยา เครื่องสำอางค์ เมล็ดพันธุ์พืช
   กล้องจุลทรรศน์ฟีล์ม เครื่องมือวัด หัววัดนิวเคลียร์ CD เอกสารต่างๆ เครื่องดนตรี เป็นต้น
- ควบคุมการดูดความชื้นด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบ Analog และ LCD Digital แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ
- ควบคุมตั้งค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 10%RH ถึง 60%RH และ 20%RH ถึง 55% RH
- มีขนาดตั้งแต่ 40 ลิตร ถึง 1,360 ลิตร
 

ตู้ดูความชื้นอัตโนมัติ แบบลิ้นชัก

Automatic Dry Drawer ตู้ดูดความชื้นเก็บฟีล์มทางการแพทย์ ตู้ดูดความชื้นแบบลิ้นชัก

- เป็นตู้ดูดความชื้นแบบลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บเอกสารสำคัญ เช่น X-Ray Film, ฟีล์มภาพถ่าย
   CD หรือตัวอย่างอื่นๆในสภาวะที่ความชื้นต่ำ
- ควบคุมการดูดความชื้นด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบ Analog และ LCD Digital แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ
- ควบคุมตั้งค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 10%RH ถึง 60%RH และ 20%RH ถึง 55% RH
- มีขนาดตั้งแต่ 150 ลิตร ถึง 550 ลิตร
 

ตู้ดูความชื้นอัตโนมัติ แบบรางเลื่อนชนาดใหญ่

Mobile Automatic Dry Cabinet ตู้ดูดความชื้น ตู้เก็บสารเคมีปลอดความชื้น ตู้เก็บเครื่องมือปลอดความชื้น

- มีระบบชุดตู้ร่างเลื่อนสำหรับใส่ตู้ดูดความชื้น สำหรับเก็บตัวอย่างในปริมาณมากๆ เพื่อประหยัด
   พื้นที่ในการจัดเก็บ และความสะดวกในการค้นหา
- สำหรับเก็บรักษาของในภาวะความชื้นต่ำ เช่น สารเคมี ยา เครื่องสำอางค์ กล้องจุลทรรศน์ ฟีล์ม
   เครื่องมือวัด หัววัดนิวเคลียร์ CD เอกสารต่างๆ เครื่องดนตรี เป็นต้น
- มีระบบ Analog และ LCD Digital แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ
- ควบคุมตั้งค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 10%RH ถึง 60%RH และ 20%RH ถึง 55% RH
- มีขนาดตั้งแต่ 150 ลิตร ถึง 550 ลิตร

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาหน้า/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอน รุ่นประหยัด